Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 18.2021.WNS z dnia 4 listopada 2021 r. na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Systemów Politycznych i Administracyjnych Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 18.2021.WNS
z dnia 4 listopada 2021 r.

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Systemów Politycznych i Administracyjnych  Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki społeczne lub nauki humanistyczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: do 05 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 28 luty 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane jest:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych oraz dorobku z zakresu nauki o polityce i administracji. Preferowany będzie dorobek z zakresu nauk o polityce i administracji odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs.
 2. Znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN dotyczący w szczególności systemów politycznych, zarządzania organizacjami, marketingu, public relations, badań społecznych.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo

     w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.

6.  Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

7.  Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.

8.  Doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami

     pozarządowymi.

9.  Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji,

    pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 5. wykaz publikacji naukowych i doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZSPA – WNS”.

Dodatkowe informacje:

 1. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.
 2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów stających do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą
  we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba,
  e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.