Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 7.2021.WFiA z dnia 28 października 2021 r. na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 7.2021.WFiA z dnia 28 października 2021 r. na stanowisko adiunkta (post-doc)  w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej

Stanowisko: adiunkt (post-doc)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 1 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (24 miesiące)

Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do aplikowania w konkursie na stanowisko typu PostDoc w ramach projektu badawczego OPUS-19 "Rerturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej" (UMO-2020/37/B/ST2/03604), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Przewiduje się zatrudnienie na okres 24 miesięcy, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych prowadzi wysokiej jakości badania w obszarze m.in. kwantowej grawitacji, w szczególności fenomenologii kwantowej grawitacji, pętlowej grawitacji i kosmologii, jak również w obszarze fal grawitacyjnych. Konkurs jest otwarty dla aplikacji ze wszystkich krajów świata. Uniwersytet Wrocławski silnie wspiera różnorodność i zachęca do aplikowania osoby wzmacniające różnorodność społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. Kandydat musi posiadać stopień doktora (PhD) nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia zatrudnienia (okres ten może zostać rozszerzony w przypadku urlopu rodzicielskiego o 18 miesięcy na każde dziecko w obrębie wymienionych 7 lat),w obszarze fizyki teoretycznej o specjalizacji w jednym lub więcej obszarów: ogólna teoria względności, kwantowa mechanika/teoria pola.
 2. Dodatkowo, mile widziane będzie doświadczenie w jak największej liczbie następujących obszarów: kwantyzacja pętlowa w ogólnej teorii względności, teoria czarnych dziur z uwzględnieniem kolapsu grawitacyjnego i promieniowania Hawkinga, metody numeryczne w fizyce, w szczególności obliczenia numeryczne w pętlowej grawitacji/kosmologii, programowanie w C++ (włączając programowanie równoległe).

Zakres obowiązków obejmuje:

Do obowiązków osoby wyłonionej w konkursie należeć będzie aktywny udział w badaniach dotyczących wyłaniania się materii kwantowej, perturbacji kosmologicznych w kosmologii pętlowej i zredukowanych teoriach pętlowej grawitacji i opisu czarnych dziur (w w/w modelach).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. List przewodni,
 2. Życiorys (CV) z pełną listą publikacji,
 3. kwestionariusz osobowy: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 4. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 7. opis planów badawczych,
 8. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji tj.: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt OPUS-19 IFT”.

Dodatkowe informacje:

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w otwartej procedurze przeprowadzonej przez trzyosobową komisję.
 2. Wyniki konkursu zostaną upublicznione poprzez publikację na stronie domowej jednostki wykonania projektu badawczego.
 3. Komisja zastrzega prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy w przypadku braku odpowiednich kandydatów.
 4. Osoba kandydująca nie może być uprzednio zatrudniona na umowę o pracę w jednostce wykonania projektu w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających rozpoczęcia zatrudnienia.
 5. Przez okres zatrudnienia kandydat nie może podjąć pracy w ramach innej umowy o pracę.
 6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów stających do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 8. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą
  we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba,
  e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.