Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 16.2021.WF z dnia 27 października 2021 r. na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 16.2021.WF z dnia 27 października 2021 r. na stanowisko lektora języka polskiego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna: Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

Stanowisko: lektor

Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk humanistycznych: językoznawstwo, literaturoznawstwo

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 28 luty2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie tytułu magistra filologii polskiej;
 2. udokumentowane przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (ukończona specjalność glottodydaktyczna na polonistycznych studiach drugiego stopnia lub podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego);
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym minimum pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej, tj. prowadzenie lektoratu języka polskiego jako obcego (minimum 540 godzin w każdym roku) w grupach wielonarodowych i wielojęzycznych o różnym poziomie zaawansowania;
 4. staż zagraniczny na wyższej uczelni – nauczanie obcokrajowców języka polskiego;
 5. doświadczenie w nauczaniu metodyki kandydatów na lektorów (np. na specjalności glottodydaktycznej lub studiach podyplomowych) oraz w opiece metodycznej i ocenianiu studentów podczas praktyk lektorskich;
 6. udział w konferencjach glottodydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego;
 7. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz instytucji kształcącej cudzoziemców;
 8. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym; znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami);
 9. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców: posiadanie uprawnień egzaminatora języka polskiego jako obcego; minimum pięcioletni udział w pracach związanych z egzaminami certyfikatowymi z języka polskiego jako obcego; sprawdzanie egzaminów na różnych poziomach zaawansowania; umiejętność samodzielnego układania programu językowego i kulturowego, układania zadań oraz przygotowywania różnych typów testów; autorstwo/współautorstwo skryptów lub innych materiałów dydaktycznych; doświadczenie w pracy z młodzieżą zagraniczną na różnego typu kursach; udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lektoratów on-line oraz w przygotowywaniu materiałów lekcyjnych uwzględniających specyfikę nauczania zdalnego; umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych w nauczaniu (np. tablicy multimedialnej, platform edukacyjnych).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia);
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych i innych osiągnięć związanych z nauką języka polskiego jako obcego;
 5. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej na adres  arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 6. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu: lektorat języka polskiego na poziomie B1;
 7. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „lektor SJPKC”.

Dodatkowe informacje:

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów stających do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.
 3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą
  we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba,
  e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu