Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 15.2021.WNHP z dnia 25 października 2021 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 15.2021.WNHP
z dnia 25 października 2021 r.

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury

w Instytucie Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii i Krytyki Kultury

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: Nauki o Kulturze i Religii

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 30 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 stycznia 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Od kandydata wymagane są:

 1. legitymowanie się dyplomem doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii lub pokrewnych;
 2. legitymowanie się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, a zwłaszcza opublikowanie w ostatnich czterech latach monografii naukowej lub artykułów naukowych odpowiadających merytorycznie dyscyplinie Nauk o Kulturze i Religii w czasopismach znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism; lub rozdziałów w recenzowanych monografiach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP); albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braku środków;
 4. znajomości aksjologicznie ukierunkowanej teorii kultury, estetyki, mediów oraz filozofii humanistyki;
 5. udokumentowana publikacjami działalność badawcza, którą można wiązać z nurtami,nowej humanistyki, w tym szczególnie dotycząca nowych mediów;
 6. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu);
 7. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki;
 8. wysoko punktowana będzie znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 9. czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych.

Podstawowe obowiązki określone będą odpowiednio do stanowiska: w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym tj.;

 1. praca badawcza,
 2. przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach,
 3. prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia (również w języku angielskim),
 4. aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze,
 5. wypełnianie obowiązków związanych z pracą organizacyjną na rzecz Instytutu Kulturoznawstwa,
 6. promowanie i popularyzowanie nauki.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej,
 2. kwestionariusz osobowy https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 3. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 4. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. ewentualnie kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 6. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 7. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 8. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 9. plany rozwoju naukowego,
 10. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZTKK WNHP”.

Dodatkowe informacje:

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów stających do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.
 3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą
  we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba,
  e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.