Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki nr 12.2021.WNB z dnia 18 października 2021 r.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 12.2021.WNB
z dnia 18 października 2021 r.

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Wydziału Nauk Biologicznych UWr

Jednostka organizacyjna: Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 17 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Planowany okres zatrudnienia: od 1 lutego 2022 r. do 30 września 2022 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. Stopień doktora w zakresie nauk biologicznych lub biotechnologii.
 2. Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu genetyki i biologii molekularnej drożdży i/lub roślin.
 3. Umiejętność i znajomość metod stosowanych w genetyce oraz biologii molekularnej (np. izolacja RNA/DNA/białek, Western blotting, klonowanie, elektroforeza kwasów nukleinowych, mikroskopia fluorescencyjna, PCR i Real-Time PCR, mutageneza, cytometria przepływowa).
 4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych w szkole wyższej.
 5. Udział w realizacji grantów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik.
 6. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami.
 7. Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.
 8. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Podstawowe obowiązki w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

Określone w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Życiorys.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc .
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 5. Wykaz publikacji naukowych (wraz z liczbą punktów za publikację), dotychczasowych osiągnięć w zakresie uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków uzyskanych w postępowaniach konkursowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 7. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji pod adresem boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 8. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt – ZGiFK WNB”.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie
  lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.