Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 9.2021.WF z dnia 15.10.2021 r. na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 9.2021.WF z dnia 15 października 2021 r.

na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą.

Jednostka organizacyjna: Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauka o komunikacji społecznej i mediach

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 15 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 stycznia 2022 r. lub jak najszybciej po tym terminie

Wymiar etatu: pełen etat

Planowany okres zatrudnienia: do 31 grudnia 2025 r. (dwa etapy 01.01.2022-08.2023; 09.2023-31.12.2025)

Wynagrodzenie: na poziomie 88 000 zł brutto rocznie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Oferowana praca jest częścią programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i wynikiem utworzenia Inkubatora Doskonałości Naukowej - Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą. Centrum podejmie badania narracji o trudnych, traumatycznych oraz ekstremalnych doświadczeniach, skupiając się najpierw na samotności, często określanej mianem cichej epidemii XXI w. Celem zespołu jest połączenie perspektyw z nauk społecznych z innymi dyscyplinami z nadzieją, by nie tylko stworzyć nową wiedzę, ale również przełożyć ją na pomoc ludziom w radzeniu sobie ze swymi trudnościami.

Oprócz kontraktu w pełnym wymiarze godzin, Centrum oferuje zatrudnionym osobom możliwość prowadzenia własnych badań naukowych i finansowania przynajmniej ich części, pracowanie z własnym zespołem badawczym, członkostwo w zespole o podobnych zainteresowaniach, aktywny kontakt z środowiskiem międzynarodowym (finansowanie wyjazdów konferencyjnych, wizyt badawczych, staży) oraz szkolenia. Oczekujemy od członków Centrum pełnego zaangażowania w tworzenie sukcesu Centrum.

Warunki jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. stopień doktora w jednej z dyscyplin nauk społecznych lub humanistycznych;
 2. udokumentowany dorobek naukowy z jakościowych badań nad tekstem;
 3. znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w działalności naukowej (w tym konferencje, zebrania), dydaktyce oraz publikacjach;
 4. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Centrum:
 • publikacje o zasięgu międzynarodowym (internationally refereed);
 • udokumentowany dorobek naukowy z lingwistycznej analizy dyskursu;
 • udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie Krytycznej Analizy Dyskursu;
 • udokumentowane zainteresowania badawcze w obrębie nauk społecznych medycyny i/lub humanistyki zdrowia
 • udział w projektach badawczych jako badacz i/lub kierownik.

Obowiązki obejmują:

 1. prowadzenie badań naukowych indywidualnie oraz w zespole w szerokim zakresie zainteresowań badawczych Centrum;
 2. przygotowywanie publikacji oraz publikowanie wyników badań z afiliacją Centrum; najczęściej we współpracy z innymi członkami Centrum;
 3. składanie wniosków o finansowanie badań, udział w pracach nad innymi wnioskami przygotowywanymi w Centrum;
 4. prezentowanie wyników badań oraz samego Centrum na konferencjach oraz innych spotkaniach oraz w mediach;
 5. pomoc w organizacji pracy Centrum, nadzór nad projektami, udział w promocji doktorskiej;
 6. wszelka inna działalność na rzecz Centrum, w szczególności związana z kryteriami oceny Centrum.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. życiorys wraz z wykazem publikacji;
 2. kwestionariusz osobowy: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc
 3. fotokopię dyplomu doktorskiego;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć akademickich;
 5. informację o planach badawczych, w szczególności o projekcie, którym kandydat chciałby zająć się w czasie pracy w Centrum (opis, nie więcej niż 1000 słów w języku angielskim, powinien przedstawiać m.in. przedmiot, cel badań, metodologię badań);
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 7. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem: arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 8. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 9. inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „konkurs 9.2021: adiunkt IDN.CIBZD”.

Pytania i prośby o dodatkowe informacje należy kierować do kierownika Centrum, prof. Dariusza Galasińskiego, dariusz.galasinski@uwr.edu.pl.

Dodatkowe informacje:

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie
  lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.
 3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą
  we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba,
  e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
  w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.