Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs nr 8.2021.WPAiE z dnia 14 października 2021 r. na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Digital Justice
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 8.2021.WPAiE
z dnia 14 października 2021 r.
na stanowisko adiunkta
w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Digital Justice
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 

Jednostka organizacyjna: Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 13 listopada 2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2021 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2022 r.
Wymiar etatu: pełny
Planowany okres zatrudnienia: do 30 września 2025 r.

Od kandydata wymagane są:
1. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany w okresie siedmiu lat przed złożeniem aplikacji w konkursie.
2. Zainteresowania badawcze dotyczące prawa i procesu karnego, prawa nowych technologii lub prawa europejskiego potwierdzone publikacjami naukowymi w tym obszarze.
3. Udokumentowane doświadczenie w publikowaniu wyników badań w renomowanych zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
4. Udokumentowane doświadczenie w charakterze kierownika lub wykonawcy w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych uzyskanych w trybie konkursowym.
5. Udokumentowane odbycie przynajmniej miesięcznego stażu naukowego w renomowanym ośrodku zagranicznym.
6. Udokumentowane doświadczenie w występowaniu z referatami na zagranicznych konferencjach naukowych.
7. Udokumentowana działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych.
8. Znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu znakomitym (poziom C2) potwierdzona uzyskaniem stopnia naukowego na podstawie pracy napisanej w tym języku bądź publikacjami naukowymi w języku angielskim.
9. Znajomość innego języka (niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) potwierdzona certyfikatem językowym będzie dodatkowym atutem.

Podstawowe obowiązki w obszarze naukowym i organizacyjnym:
1. Prowadzenie badań naukowych w obszarze wpływu nowych technologii na proces karny zgodnie z celami IDN-Digital Justice.
2. Publikowanie wyników prowadzonych badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych mając na celu realizację określonych wskaźników IDUB.
3. Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie badań w ramach postępowań konkursowych krajowych (np. NCN, NCBiR) oraz międzynarodowych (np. Horyzont Europa, ERC).
4. Udział w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata).
5. Udział w przygotowaniu konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez IDN-Digital Justice.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Życiorys.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc).
3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora.
4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
5. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych osiągnięć w zakresie uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków uzyskanych w postępowaniach konkursowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
7. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego Komisji pod adresem andrzej.bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt IDN – Digital Justice”. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Inkubatora Doskonałości Naukowej – dr Karolina Kremens, LL. M., adres e-mail: karolina.kremens@uwr.edu.pl.

Dodatkowe informacje:
1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.
3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
4. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.