Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Biochemii Genetycznej

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr. 4.2021.ZBG

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Biochemii Genetycznej

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii Genetycznej

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: biochemia

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 29.10.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec października

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2021 r. (na zastępstwo; do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie- kierunki- biologia, biotechnologia, chemia i pokrewne
 2. doświadczenie dydaktyczne,  preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z technik inżynierii genetycznej,  biologii molekularnej , kultur tkankowych roślinnych  oraz biochemii kwasów nukleinowych
 3. preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej roślin
 4. znajomość języka polskiego oraz angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w obu językach, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej.
 5. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami

Wskazana jest także:

dobra znajomość technik niezbędnych do prowadzenia dydaktyki prowadzonej przez Zakład: przygotowywanie konstruktów genowych, transformacji bakterii, elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, PCR, Northern blot, Western blot, agroifiltracja roślin,  techniki  ekstrakcji metabolitów,  TLC, kultury in vitro roślin, transformacja roślin 

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Podstawowe obowiązki:

– w obszarze badawczym:

-prowadzenie badań w tematyce fizjologii i biochemii lnu oraz oporności na patogen- uzyskiwanie roślin transgenicznych, analizy metaboliczne metodą LC-MS, analiza ekspresji genów techniką real-time PCR, analizy mikroskopowe,

-przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych zakładu, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych.

– w obszarze dydaktycznym: samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zaawansowanych technik biologii molekularnej (w języku angielskim), inżynierii genetycznej ( w języku polskim) i  biochemii kwasów  nukleinowych ( w języku polskim i angielskim)

Kandydaci winni złożyć:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 3. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego magistra,
 4. list motywacyjny;
 5. informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji  (dorota.nowak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy
 8. w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: asystent ZBG WB.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

    Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.