Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Data ogłoszenia: 26.05.2021r.

Termin składania ofert: 25.06.2021r.

Termin rozstrzygnięcia: 22.09.2021r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydatka, która wygrała konkurs: mgr Aleksandra Molenda

Uzasadnienie: Pani mgr Aleksandra Molenda zgłosiła swój udział w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego, rozpisanym 26 maja 2021 r., a dotyczącym zatrudnienia od 01.10.2021 r. Jest jedyną kandydatką w pełni spełniającą warunki konkursu i jedyną osobą, która do tego konkursu przystąpiła. Zainteresowana w najwyższym stopniu spełnia kryteria naukowe, określone w konkursie, a także ma znakomite przygotowanie dydaktyczne, ponieważ od roku 2017 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Filologii Germańskiej UWr. Są to zarówno zajęcia o charakterze specjalistycznym (gramatyka praktyczna, językoznawstwo), jak i poważne zajęcia kształcące i rozwijające praktyczną znajomość języka niemieckiego (konwersacje). Zakres zainteresowań badawczych pani mgr Molendy dotyczy badań nad prozodią oraz właściwościami tekstów mówionych w językach polskim, niemieckim oraz włoskim (język słowiański, germański i romański). Kandydatka opublikowała w fachowych, krajowych i zagranicznych czasopismach oraz tomach zbiorowych 6 artykułów naukowych, uczestniczyła z referatem w 10 międzynarodowych konferencjach naukowych (są wśród nich konferencje doktorancko-studenckie), jest współautorką (50%) językoznawczej monografii naukowej, a także wykonawcą w dwóch grantach (wewnętrzny i NCN). Godna podkreślenia jest Jej aktywność organizacyjna i gotowość przyjmowania różnych zadań. Oprócz udziału w komitetach organizacyjnych licznych językoznawczych konferencji naukowych, odbywających się w Instytucie Filologii Germańskiej, Pani Magister działa jako asystentka w redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego „Linguistische Treffen in Wrocław”, a ponadto od roku 2017 wypełnia obowiązki tutora studentów I roku germanistycznych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Kandydatura pani mgr Aleksandry Molendy była rozpatrywana z należytą wnikliwością przez odpowiednie gremia. Rada Naukowa Instytutu Filologii Germańskiej, obradując dnia 20.09.2021 r., poparła tę kandydaturę 16 głosami przy jednym wstrzymującym. Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu 21.09.2021 r. również poparła wspomniany wniosek w ten sposób, że 108 osób zagłosowało za wnioskiem, 2 osoby były przeciwne, 4 wstrzymały się od głosu. Rada Dyscypliny Językoznawstwo na posiedzeniu 21.09.2021 r. poparła wniosek 29 głosami, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uzupełniając należy wspomnieć, że stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego, a w szczególności w działającej w ramach Zakładu Pracowni Fonetyki, jest etatem już istniejącym, który ze względu na zmiany kadrowe może i powinien zostać obsadzony od 1.10.2021 r. Umożliwi to właściwą realizację zadań dydaktycznych, wynikających z programu studiów germanistycznych oraz skuteczną realizację planów naukowych Pracowni i Zakładu.