Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 1.2021.WNB z dnia 21.09.2021 na

stanowisko asystenta (post-doc)

w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Rodzaj stanowiska: naukowe

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 03.11.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2021

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1.  posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dziedzinie nauk biologicznych nie dłużej niż 7 lat (okres ten może zostać przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko/dzieci). Dopuszcza się przedstawienie oświadczenia kandydata o uzyskaniu tego stopnia po terminie składania zgłoszeń, ale przed podjęciem pracy.
 2. posiadać udokumentowane w postaci publikacji naukowych doświadczenie w prowadzeniu badań opartych na modelowaniu matematycznym z wykorzystaniem pakietu R oraz w pracy z aplikacjami GIS-owymi (np. QGis) z wykorzystaniem map rastrowych i wektorowych.

Ponadto:

 1. zdolność swobodnej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie
 2. wystąpienia na konferencjach naukowych
 3.  znajomość języka polskiego jest traktowana jako atut, lecz nie jest konieczna

Podstawowe obowiązki:

Główny wykonawca w projekcie, którego celem jest opracowanie modeli matematycznych opartych na uczeniu maszynowym, gdzie na podstawie danych klimatycznych, glebowych, topograficznych i socjo-ekonomicznych zidentyfikowane zostaną najważniejsze czynniki mające wpływ na poziom bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych w Polsce. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie danych wejściowych do modelowania z wykorzystaniem analiz GIS-owych, przeprowadzenie modelowania z wykorzystaniem środowiska R oraz przygotowaniu publikacji naukowych i raportów.

Kandydaci winni złożyć:

 1. życiorys zawodowy,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 3. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych;
 4. list motywacyjny;
 5. informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji  (tomasz.szymura@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: post doc Opus.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

    Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.