Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko post-doc w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej w ramach projektu badawczego „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i rozwój w latach 1986-2020” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko post-doc

w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

w ramach projektu badawczego „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i

rozwój w latach 1986-2020” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

Stanowisko: post-doc

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne lub socjologia prawa

Liczba etatów:1

Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony (36 miesięcy)

Termin składania dokumentów: 16.10.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 października 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od 1 listopada 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Opis zadań:

Udział w projekcie NCN OPUS 2020/37/B/HS5/03709; „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i rozwój w latach 1986-2020” kierowanym przez dra Adama Czarnotę, prof. UWr obejmującym:

 • przeprowadzenie wywiadów narracyjnych oraz case studies z prawnikami (sędziami i byłymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkami Krajowej Rady Sądownictwa, osobami pełniącymi funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich) i sprawdzenie: 1. sposobu, w jaki prawnicy postrzegają swoją wiedzę (czy jest to wiedza stała czy zmienna, zamknięta czy otwarta na dyskusję); 2. sposobu, w jaki prawnicy postrzegają rolę swojej wiedzy w społeczeństwie (czy wiedza ta pozwala na rozwiązywanie sporów lub podejmowanie lepszych decyzji politycznych); 3. zagrożeń jakie prawnicy widzą dla tej wiedzy ze strony polityki i innych systemów wiedzy (np. socjologii czy filozofii);
 • analizę otrzymanych danych;
 • prace redakcyjne

Warunki jakie powinien spełniać kandydat/ka:

 • Legitymowanie się stopniem doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub socjologia prawa uzyskanym w oparciu o rozprawę tematycznie obejmującą zagadnienia z obszaru socjologii prawa, teorii i filozofii prawa;
 • Tytuł zawodowy magistra prawa lub socjologii uzyskany w oparciu o rozprawę tematycznie obejmująca zagadnienia z obszaru socjologii prawa lub teorii i filozofii prawa;
 • Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów z zakresu socjologii/ socjologii prawa dla dr nauk prawnych lub prawa dla doktora socjologii;
 • Krytyczne i kreatywne myślenie oraz zdolności analityczne;
 • Udokumentowany dorobek naukowy z socjologii, teorii i filozofii prawa (publikacje - również w języku obcym – udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych);
 • Doświadczenie w organizacji krajowych i/ lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych z zakresu socjologii, teorii i filozofii prawa;
 • Umiejętności używania oprogramowania analizy danych jakościowych i prowadzenia stron internetowych;
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dyspozycyjność, niezbędna do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w związku z realizacja grantu;
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne) w 100%.

 

* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

 

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć:

 1. Życiorys
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc;
 3. Kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 4. List motywacyjny;
 5. Informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji),
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 7. Dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio do przewodniczącego Komisji –

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej  na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „post-doc CEPTS”.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.