Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku Instytutu Historii Sztuki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Historii Sztuki i Kultury Baroku

Rodzaj stanowiska: badawczo - dydaktyczne

Stanowisko: adiunkt

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne w zakresie nauk o sztuce lub historii sztuki

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 1 października 2021r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 października 2021r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania wobec kandydata:

1)    legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce lub historii sztuki;

2)    legitymowanie się opublikowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism;

3)    w ciągu ostatnich pięciu lat uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym jednej ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braku środków;

4)    posiadanie bardzo dobrej znajomości historii sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem epoki baroku;

5)    udokumentowana publikacjami działalność badawcza nad sztuką baroku w jej różnych aspektach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej;

6)    udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu);

7)    znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki;

8)    znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;

9)    czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych;

10)  komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów/kandydatki stające do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną;

11)  komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata/kandydatki, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. życiorys;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie; DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
 3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
 4. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu popularyzacji nauki; w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
 6. list motywacyjny;
 7. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 8. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 9. dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem artur.blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka  się prawa wglądu w te listy.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: adiunkt_ZHSKB_WNHP. 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

    Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.