Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Konkurs na stanowisko

asystenta (na zastępstwo)

w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Wydziału Nauk Biologicznych UWr

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:2

Termin składania dokumentów: 18 września 2021r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

Wymiar etatu: pełny

 

Wymagania wobec kandydata:

1)    tytuł magistra biologii;

2)    doświadczenie w pracy badawczej z zakresu genetyki i biologii molekularnej drożdży Saccharomyces cerevisiae i/lub roślin;

3)    umiejętność i znajomość metod stosowanych w genetyce oraz biologii molekularnej (izolacja RNA/DNA/białek, Western blotting, klonowanie, elektroforeza kwasów nukleinowych, mikroskopia fluorescencyjna, PCR i qPCR, mutageneza);

4)    dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach nad mechanizmami odpowiedzi komórkowej na stres arsenowy i antymonowy oraz transporterami arsenu i antymonu oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych w szkole wyższej;

5)    udział w realizacji grantów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik;

6)    osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami;

7)    prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych;

8)    wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym: Określone w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
  2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc ;
  3. kopia dyplomu magistra;
  4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
  5. wykaz publikacji naukowych (wraz z liczbą punktów za publikację), dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
  6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
  7. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
  8. list rekomendacyjny skierowany drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji tj.: boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty proszę kierować na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: asystent_ZFGK

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

    Posiada Pani/Pan prawo do:

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.