Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko lektora języka hiszpańskiego
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: lektor języka hiszpańskiego

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: do dnia 14.09.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 29.09.2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii hiszpańskiej;

- udokumentowane w życiorysie zawodowym co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne
w szkole średniej lub uczelni wyższej;

- biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca nauczanie języka hiszpańskiego
na kierunkach prowadzonych w języku angielskim;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

- udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

- podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

- życiorys;

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej;

- kserokopia certyfikatu stwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego lub dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu licencjata lub magistra filologii angielskiej;

- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych
oraz osiągnięć na polu organizacji;

- wykaz dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych;

- dwa listy rekomendacyjne, skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej SPNJO na adres bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty proszę wysłać na adres: 

Na podaniu należy umieścić następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.