Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w

Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki ekonomiczne

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 15 września 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub finansów.
 • Dorobek naukowy wpisujący się w plany badawcze zakładu i instytutu INE (dyscyplina: ekonomia i finanse) potwierdzony publikacjami w tej dyscyplinie.
 • Posiadać kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zajęć z zakresu mikro i makroekonomii oraz szeroko rozumianego procesu podejmowania decyzji w biznesie, w tym mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu takich przedmiotów w języku polskim i angielskim.
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim).
 • Działalność na rzecz upowszechniania ekonomii poza środowiskiem uniwersyteckim.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki Ekonomia i Finanse w 100%.
 • Kultura osobista.

Słowa kluczowe: mikroekonomia, makroekonomia, zachowania podmiotów.

Kandydaci winni złożyć:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji tj. bez pośrednictwa kandydata i są jawne  jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: KONKURS-adiunkt ZOTE.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii  – prof. dr hab. Witold Kwaśnicki mail: witold.kwasnicki@uwr.edu.pl

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

    Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.