Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta

w Katedrze Postępowania Karnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Postępowania Karnego

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny (wymagane prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa karnego sensu largo),

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 10 września 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • tytuł zawodowy magistra prawa lub stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 • znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
 • znajomość prawniczego języka francuskiego,
 • zainteresowanie badawcze, potwierdzone publikacjami naukowymi i wystąpieniami konferencyjnymi, koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących: modelu polskiego procesu karnego, w tym postępowań konsensualnych, celów procesu karnego, prawa dowodowego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z postępowania karnego,
 • doświadczenie w charakterze wykonawcy lub kierownika w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych,
 • oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Podstawowe obowiązki w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa karnego
 • przygotowanie publikacji naukowych
 • udział w charakterze prelegenta na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • udział przygotowanie konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę Postępowania Karnego

Kandydaci winni złożyć:

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc)
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem andrzej.bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: KONKURS-asystent1 WPAiE KPK.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Postępowania Karnego – prof. dr hab. Jerzy Skorupka, mail:

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

     8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.