Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Technologii Chemicznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta

w Zakładzie Technologii Chemicznej

Wydziału Chemii UWr

Jednostka organizacyjna: Zakład Technologii Chemicznej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki chemiczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 10 września 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

Wymiar etatu: pełny

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie chemii
 2. Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w obszarze chemii polimerów (synteza monomerów, katalizatorów reakcji polimeryzacji, funkcjonalizacja materiałów polimerowych, degradacja polimerów), katalizy, chemii związków metaloorganicznych, chemii związków krzemu, w szczególności silseskwioksanów.
 3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu technologii chemicznej, polimerów i biomateriałów.
 4. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

    Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy naukowej z innymi ośrodkami badawczymi.
 2. Umiejętność przygotowania projektu badawczego.

     Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys naukowy.
 3. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań).
 4. Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych na okres 2 lat.
 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej na adres: do dnia 10 września 2021 r. z dopiskiem asystent w ZTCh.

     Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

     Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

  – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę   urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

   8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.