Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta badawczego

w Zakładzie Biochemii Genetycznej

Wydziału Biotechnologii UWr

W ramach projektu NCN: OPUS, 2017/25/B/NZ9/01060, pt. „Zbadanie udziału glikozydów cjanogennych w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium. Ocena współdziałania dróg metabolizmu drugorzędowego w odpowiedzi roślin na infekcję patogenną” kierowanego przez dr hab. Magdalenę Żuk, prof. UWr

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii Genetycznej

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 09 września 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

Wymiar etatu: pełny

Okres zatrudnienia: od 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii, biologii lub nauk rolniczych.
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 3. doświadczenie dydaktyczne ,  preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z technik inżynierii genetycznej, kultur tkankowych roślinnych.
 4. preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej roślin, roślinnych kultur in vitro.
 5. umiejętność prezentacji własnych dokonań
 6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe: 

Znajomość technik biologii molekularnej a szczególnie technik badania ekspresji genów metodami PCR w czasie rzeczywistym, znajomość technik ekstrakcji i analizy metabolitów metodami chromatograficznymi. Preferowane wcześniejsze doświadczenie w pracy z materiałem roślinnym, analizy roślin

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc;
 2. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 3. list motywacyjny;
 4. informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;
 5. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 6. dwa listy rekomendacyjne z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji () bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt badawczy ZBG WB”.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.