Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Instytut Historyczny

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki historyczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 08 września 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 15 października 2021 r

Wymiar etatu: pełny

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone studia historyczne.
 • Biegła znajomość dwóch języków obcych w tym j. angielskiego oraz j. francuskiego lub j. niemieckiego w mowie i w piśmie - w związku z udziałem Zakładu w licznych projektach międzynarodowych z obszaru dydaktyki historii i public history.
 • Doświadczenie w tworzeniu materiałów dydaktycznych na różnych poziomach nauczania - w związku z udziałem Zakładu w projektach międzynarodowych, związanych z przygotowywaniem materiałów do kształcenia europejskich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, realizowanych w ramach Partnerstw Strategicznych Erasmus+.
 • Legitymowanie się opublikowaniem lub poświadczonym przyjęciem do druku w ciągu ostatnich czterech lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny naukowej historia i znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych lub dwóch artykułów w recenzowanych monografiach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP).
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz public history. W przypadku kandydatów spoza Polski wymagana czynna znajomość języka polskiego - umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku adiunkta należeć będzie prowadzenie badań naukowych z zakresu dydaktyki oraz public history, prowadzenie praktyk przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikowanie o projekty badawcze, przygotowywanie publikacji naukowych ukazujących się w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na listach ministerialnych, aplikowanie o krajowe i zagraniczne stypendia naukowe, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc ;
 3. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 4. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 8. plany rozwoju naukowego,
 9. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji: l (dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr)

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

 Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.