Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Instytutu Filologii Germańskiej

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: językoznawstwo

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 08 września 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r

Forma składania ofert: elektronicznie na adres

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo; 
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwo;
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauczanie języka niemieckiego na poziomie akademickim;
 4. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
 5. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz prowadzenie językoznawczych badań porównawczych;
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego: zainteresowania badawcze w zakresie porównawczych badań różnych aspektów językowych w tekstach mówionych i pisanych; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. życiorys;
 2. kwestionariusz osobowy: 1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc;
 3. kopię dyplomu doktorskiego;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 7. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 8. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 9. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu ‘składni i morfologii języka niemieckiego’;
 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 11. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

 Posiada Pani/Pan prawo do:

 – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.