Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną

Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełen etat

Termin składania ofert: do 10 września 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021r.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres

Wymagania:

1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych  w dyscyplinie nauk o polityce i administracji lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych  oraz dorobku z zakresu nauki o polityce i administracji. Preferowany będzie dorobek z zakresu nauk o polityce i administracji odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs.

2.Znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN.

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim. 

4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.

5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.

6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

7. Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.

8. Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

a) życiorys,

b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: 1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc,

c) kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,

d) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

e) wykaz publikacji naukowych i doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,

f) elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

g) dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów/kandydatki stające do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata/kandydatki, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

 Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.