Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

 

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Stanowisko: asystent

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 października 2021 roku.

Słowa kluczowe: magister, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, gospodarka nieruchomościami, ekonomia, ekonomia i finanse

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • tytuł magistra z zakresu (dyscyplina naukowa): geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, ekonomia, ekonomia i finanse;
 • zakres prowadzonych badań pozwalający na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu zagadnień związanych z: gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym; wykorzystaniem metod analizy i prezentacji danych przestrzennych;
 • publikacje naukowe z zakresu: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, rewitalizacji, architektury i urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, ekonomii, ekonomii i finansów;
 • czynny udział w konferencjach naukowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • dobra znajomość języka polskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim
 • udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, ekonomii, ekonomii i finansów;
 • umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (Geograficzne Systemy Informacji);
 • mile widziana znajomość oprogramowania statystycznego (np. Statistica, IBM SPSS itp.)
 • predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych;
 • inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

obszar badawczy

 • samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych;
 • inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego;

obszar dydaktyczny

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • współpraca z Kołem Naukowym kierunku Gospodarka przestrzenna;
 • udział w procesie organizacji procesu kształcenia;

obszar organizacyjny

 • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Przestrzennego (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. życiorys
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
 3. kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 września 2021 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Wymiar etatu: pełny etat