Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej Instytutu Filologii Polskiej

 

Informacja o wyniku konkursu

 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  asystent w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej Instytutu Filologii Polskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Numer konkursu: DSP.110.66.2021

Data ogłoszenia: 23.03.2021 r.

Termin składania ofert: 26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Kamila Kowalczyk

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej przystąpiły dwie osoby. Do zatrudnienia rekomendowano dr Kamilę Kowalczyk.

UZASADNIENIE

Dr Kamila Kowalczyk stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2019 roku na podstawie pracy Renarracje baśni ze zbioru Kinder-und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w literaturze polskiej w latach 1865-2015. Dysertacja, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej, została wyróżniona.

Na dorobek Kandydatki składa się 19 artykułów naukowych (w tym 10 w punktowanych czasopismach) i 1 monografia autorska. Dr Kowalczyk przygotowuje obecnie drugą monografię autorską; publikacja tejże jest przewidziana na rok 2021. Wszystkie prace Kandydatki są związane z zakresem badań realizowanych w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej.

Dr Kowalczyk uczestniczyła czynnie w ponad 50 konferencjach naukowych (włączając w to studenckie i doktoranckie), w tym w czterech międzynarodowych. Biegle włada językami angielskim i niemieckim.

Kandydatka posiada doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkołach wyższych: od 2014 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne (np. Tekst w kulturze audiowizualnej; Literatura w kulturze popularnej związane z profilem zakładu, do którego aplikuje, w tym zajęcia opcyjne (np. Wstęp do biblioterapii; Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży; Wielowymiarowe światy baśni).

Dr Kowalczyk pełniła też rolę redaktora tematycznego czasopism ogólnopolskich: „Czy tam/Czy tu” oraz „Literatura Ludowa”. Była także redaktorką 5 monografii zbiorowych; jest zastępcą redaktora naczelnego punktowanego czasopisma „Filoteknos”.

Kandydatka organizowała i współorganizowała wiele zdarzeń naukowych, w tym konferencje międzynarodowe z cyklu „Theory nad the Practice of Reception”, sympozja  i spotkania z cyklu „Children’s Literature in the Classroom” (z udziałem specjalistów
z zagranicy).

Dr Kowalczyk posiada wieloletnie doświadczenie w popularyzacji nauki: uczestniczy w przedsięwzięciach Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” (m.in. współorganizowała cykle wykładów „Kultura niewysoka”); występowała z wykładami (w tym dla Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury „Zamek”, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie). Prowadziła także szkolenia dla bibliotekarzy w ramach storytellingu (Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego). Jest jurorką (2018, 2020) w konkursach polskiej sekcji International Board on Books for Young People (2018, 2020). Utrzymuje stałe kontakty z ważnymi instytucjami kultury. Jest także jurorką w olimpiadzie j. polskiego dla szkół podstawowych.

Kandydatka ukończyła liczne kursy doszkalające z zakresu profilu badawczego Zakładu Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej.

Dr Kowalczyk była kierownikiem dwóch grantów w ramach Konkursu Projektów Badawczych Służących Rozwojowi Młodych Naukowców WF UWr. Obecnie jest członkinią zespołu badawczego w projekcie przygotowywanym w ramach NPRH moduł Dziedzictwo Narodowe (w trakcie rozstrzygnięcia).

KONKLUZJA

Biorąc pod uwagę dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny, popularyzatorski, zainteresowania badawcze, doświadczenie zawodowe i plany naukowe Kandydatki oraz potrzeby Zakładu Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej Komisja uznała, iż spełnia ona wszystkie warunki konkursu na stanowisko asystenta w tym zakładzie i rekomenduje dr Kamilę Kowalczyk na wzmiankowane stanowisko.