Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

(na czas określony od 1.10.2021r. do 30.09.2026r.)

Stanowisko: starszy wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 25 sierpnia 2021r. na adres: praca@uwr.edu.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

SŁOWA KLUCZOWE: doktorat, nauki o Ziemi, geografia fizyczna

Wymagania wobec kandydata:

 1. Stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub geografia;
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, z doświadczeniem w szczególności w zakresie przedmiotów z geografią fizyczną i geografią regionalną;
 3. doświadczenie i predyspozycje organizacyjne do realizacji zajęć terenowych;
 4. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim (znacząca część planowanych obciążeń dydaktycznych będzie realizowana w języku angielskim);
 5. udokumentowany dorobek publikacyjny, w tym w czasopismach indeksowanych przez JCR, którego część powinna tematycznie dotyczyć problematyki geomorfologicznej i Sudetów;
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.

Podstawowe obowiązki na stanowisku starszego wykładowcy z podziałem na obszary (dydaktyczny i organizacyjny):

obszar dydaktyczny:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi;
 • udział w procesie organizacji procesu kształcenia.

obszar organizacyjny:

 • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, w szczególności przez Zakład Geomorfologii (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

obszar badawczy:

 • udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Geomorfologii.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie  DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
   
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”