Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii

(na czas określony od 1.10.2021r. do 30.09.2023r.)

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: psychologia

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 21.08.2021r. na adres praca@uwr.edu.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Wymagania wobec kandydata:

 1. dyplom magistra w zakresie psychologii;
 2. udokumentowane badania i publikacje z zakresu psychologii;
 3. doświadczenie dydaktyczne z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży;
 4. dobra znajomość języka angielskiego;
 5. dyspozycyjność.

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie; DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
 • kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego magistra w zakresie psychologii;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody oraz projekty edukacyjne;
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji:

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”