Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta (zastępstwo) w Zakładzie Mykologii i Genetyki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta (na zastępstwo)

w Zakładzie Mykologii i Genetyki

Wydziału Nauk Biologicznych UWr

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Mykologii i Genetyki

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 06 sierpnia 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Wymagania wobec kandydata:

1)    stopień doktora nauk biologicznych;

2)    doświadczenie w pracy badawczej z zakresu mykologii i biologii molekularnej, zwłaszcza w zakresie badań nad grzybami patogenicznymi;

3)    umiejętność i znajomość metod stosowanych w analizach mykologicznych, genetycznych i biologii molekularnej (m.in. testy wrażliwości, genotypowanie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu, PCR, Real-Time PCR, Western blot, mile widziana znajomość technik chromatograficznych np. HPLC-MS) udokumentowane m.in. publikacjami naukowymi i/lub kursami;

4)    dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi urządzeń przemysłowych odbiorczych pary i gorącej wody (autoklawów);

5)    doświadczenie pracy na stanowisku adiunkta w szkole wyższej;

6)    doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych z szeroko rozumianej mikrobiologii w szkole wyższej;

7)    udział w realizacji grantów badawczych (wewnętrzne i zewnętrzne) jako wykonawca i kierownik;

8)    istotne osiągnięcia naukowe wpisującymi się w tematykę badawczą Zakładu Mykologii i Genetyki udokumentowane publikacjami posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, stypendiami oraz mile widziane patenty;

9)    prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych;

10)  wymagana jest znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

Określone w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
  • kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora (z kopią dyplomu magistra);
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
  • wykaz publikacji naukowych (wraz z liczbą punktów za publikację), dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
  • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
  • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
  • dokumenty należy przesyłać na adres praca@uwr.edu.pl
  • dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji:

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

    Posiada Pani/Pan prawo do:

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.