Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Myśli Ekonomicznej Instytutu Nauk Ekonomicznych

 

Uniwersytet Wrocławski

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko wykładowcy w

Zakładzie Myśli Ekonomicznej

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne  jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy. Listy proszę przesłać na adres: andrzej.bator@uwr.edu.pl

Słowa kluczowe: ekonomia, ekonomia polityczna, mikroekonomia, makroekonomia.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopień magistra w zakresie ekonomii.
 • Wykazać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i pokrewnych dziedzin,
 • Wykazywać znajomość heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych oraz tematyki historii myśli ekonomicznej,
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego,
 • Kultura osobista.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Myśli Ekonomicznej  – dr hab. Mateusz Machaj mail: mateusz.machaj@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia  6 sierpnia 2021 r.