Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko dydaktyczne - wykładowca języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko dydaktyczne - wykładowca języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021. Zatrudnienie na pełny etat na czas określony.

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii koreańskiej lub pokrewnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych; w przypadku natywnego użytkownika języka koreańskiego ukończenie studiów wyższych i posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka koreańskiego na poziomie akademickim
 2. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne;
 3. znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem studiów koreanistycznych; znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym;
 4. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym zespołu koreańskiego oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i kultury koreańskiej; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich; znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu magisterskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. dwa listy rekomendacyjne. Listy, na prośbę kandydata, przygotowywane są przez wskazane przez niego osoby i kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy. Listy rekomendacyjne powinny być przesłane najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania dokumentów konkursowych;
 7. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu praktycznej nauki języka koreańskiego (ćwiczenia na I stopniu studiów);
 8. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 9. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 • Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl:25.08.2021 r.
 • Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.09. 2021 r.
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.