Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych

Uniwersytet Wrocławski

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej

w Instytucie Nauk Administracyjnych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2021, poz. 478).

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra/stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem andrzej.bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, prawo administracyjne, nauki administracyjne, badania porównawcze.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra prawa lub magistra administracji.
 • Kandydat powinien posiadać publikacje naukowe z zakresu prawa, nauk administracyjnych i komparatystyki prawniczej.
 • Kandydat winien wykazać się doświadczenie w pracy dydaktycznej, a zwłaszcza przedmiotów nauczanych w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej.
 • Kandydat winien wykazać się praktyką prawniczą.
 • Konieczna jest biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie pozwalającym prowadzić zajęcia po polsku i po angielsku z przedmiotów nauczanych w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej. Znajomość innych języków obcych, a zwłaszcza niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab. Jerzy Supernat, email: jerzy.supernat@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres: praca@uwr.edu.pl do dnia 14 lipca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 1 października 2021 r.