Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

w Instytucie Studiów Międzynarodowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.).

 

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora oraz kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć  na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

Słowa kluczowe: ekonomia, biznes międzynarodowy, polityka gospodarcza, stosunki międzynarodowe.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Posiadanie stopnia co najmniej doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Nauki o Polityce i Administracji,
 2. Dorobek naukowy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Nauki o Polityce i Administracji obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN. 
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim. 
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej i uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 7. Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w jednej z w/w dyscyplin  naukowych.
 8. Doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami publicznymi lub sektorem prywatnym,
 9. Kultura osobista.

W ocenie kandydatur zostaną wzięte pod uwagę również: 

 1. Udokumentowana znajomość innego, niż język angielski, obcego języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne.
 2. Posiadanie, udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami, kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, stosunki międzynarodowe.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata. 

Dokumenty przesłać elektronicznie na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta w terminie do dnia  14 lipca br.

Ponadto: dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: robert.alberski@uwr.edu.pl  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2021 r. Zatrudnienie od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. (pełny etat).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn