Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Instytucie Nauk Administracyjnych

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej

Instytucie Nauk Administracyjnych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2021, poz. 478).

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra/stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem andrzej.bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: nauki o administracji, prawo budowlane, prawo urzędnicze i etyka urzędnicza, nauka o organizacji i zarządzaniu, współczesne koncepcje zarządzania, organizacja i prowadzenia działalności kulturalnej, samorząd terytorialny

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • Kandydat winien posiadać tytuł zawodowy magistra administracji.
 • Kandydat winien wykazać się dorobkiem naukowym, w tym udziałem w sieciach naukowych.
 • Kandydat winien wykazać się doświadczeniem dydaktycznym w dziedzinie: prawa budowlanego, nauki administracji, prawa urzędniczego i etyki urzędniczej, nauki organizacji i zarządzania, współczesnych koncepcji zarządzania, organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.
 • Kandydat winien wykazać się  doświadczeniem w kontaktach z praktyką administracyjną.
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak mail: jerzy.korczak@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 08.07.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.08.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 1 października 2021 r.