Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego do Zakładu Biotransformacji

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

do Zakładu Biotransformacji

 

Termin składania zgłoszeń upływa 26 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: druga połowa września 2021 r.

Planowane zatrudnienie: 1 października 2021 r.

 

Od kandydata wymagane są:

 • tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w zakresie mikrobiologii/biotechnologii
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (pierwszy autor publikacji eksperymentalnych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor)
 • umiejętność prezentacji wyników na konferencjach międzynarodowych w formie posterów i/lub prezentacji ustnych
 • doświadczenie dydaktyczne
 • preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie mikrobiologii i biotechnologii (optymalizacja procesów biotechnologicznych z zastosowaniem drobnoustrojów)
 • umiejętność prezentacji własnych dokonań
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym w przypadku obcokrajowców
 • umiejętność pracy z grzybami
 • długoterminowy staż w zagranicznym laboratorium
 • mile widziane doświadczenie w pracy w zewnętrznie finansowanych projektach badawczych (grantach NCN, NCBiR lub NAWA)
 • znajomość technik mikrobiologicznych, m. in. związanych z prowadzeniem hodowli solid-state, technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (w tym techniki RT-qPCR, Western Blot)

Podstawowe obowiązki:

– w obszarze badawczym: prowadzenie badań w zakresie mikrobiologii molekularnej i przemysłowej, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych

– w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biotechnologii przemysłowej i mikrobiologii

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 4. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego magistra,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 7. elektroniczne wersje najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 8. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dorota.nowak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy
 9. w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent ZB” w terminie do 26 czerwca 2021 r.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.