Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Języka Niemieckiego

Instytutu Filologii Germańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 2. posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo; 
 3. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwo;
 4. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauczanie języka niemieckiego na poziomie akademickim;
 5. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
 6. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz prowadzenie językoznawczych badań porównawczych;
 7. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Języka Niemieckiego: zainteresowania badawcze w zakresie porównawczych badań różnych aspektów (w szczególności fonetyczny i/lub pragmatyczny) tekstów mówionych; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.
 8. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 9. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 10. życiorys;
 11. kwestionariusz osobowy;DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 12. kopię dyplomu doktorskiego;
 13. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 14. wykaz publikacji naukowych;
 15. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 16. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 17. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej  (arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 18. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu ‘fonetyka porównawcza’;
 19. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 20. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 25.06.2021 r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.