Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych

 

Uniwersytet Wrocławski

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta w

Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne  jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.(andrzej.bator@uwr.edu.pl)

Słowa kluczowe: ekonomia, ekonomia polityczna, metodologia ekonomii, ekonomia heterodoksyjna, analiza instytucjonalna, etyka biznesu, teoria przedsiębiorczości.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie ekonomii.
 • Dorobek naukowy z zakresu ekonomii, zwłaszcza uwzględniający monografie opublikowane w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych.
 • Wykazywać znajomość heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych oraz tematyki metodologicznej, prowadzić prace badawcze o interdyscyplinarnym charakterze, łączącym ekonomię z dyscyplinami pokrewnymi, takimi jak analiza instytucjonalna, etyka biznesu czy teoria przedsiębiorczości.
 • Posiadać doświadczenie w zakresie popularyzacji ekonomii w ramach działań instytucji trzeciego sektora.
 • Wykazywać gotowość do pozyskiwania środków na badania w otwartych konkursach grantowych lub pełnienie funkcji badacza/wykonawcy w zespole realizującym granty finansowane ze środków pozyskanych w otwartych konkursach grantowych.
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku, wskazane jest doświadczenie dydaktyczne i badawcze zdobyte w krajach anglojęzycznych (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim).
 • Zaangażowanie w prace badawcze prowadzone w Instytucie z jasnym określeniem problematyki badawczej w zakresie pracy habilitacyjnej, zadeklarowanie ukończenie pisania pracy habilitacyjnej w dyscyplinie ekonomia i finanse w perspektywie 3 lat.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki Ekonomia i Finanse w 100%.
 • Kultura osobista.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii  – prof. dr hab. Witold Kwaśnicki mail: witold.kwasnicki@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 24 czerwca 2021 r. 

 Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021 r.