Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych Instytutu Nauk Ekonomicznych

 

Uniwersytet Wrocławski

o g ł a s z a

K O N K U R S

na 2 stanowiska adiunkta w

Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne  jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.(andrzej.bator@uwr.edu.pl)

Słowa kluczowe: statystyka, statystyczna analiza danych, ekonometria, modelowanie i prognozowanie procesów ekonomicznych.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub finansów.
 • Dorobek naukowy wpisujący się w plany badawcze zakładu i instytutu INE z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii (dyscyplina: ekonomia i finanse) potwierdzony publikacjami w tej dyscyplinie.
 • Wykazywać gotowość do pozyskiwania środków na badania lub pełnienie funkcji kierownika/badacza/wykonawcy w zespole realizującym projekty badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych.
 • Posiadać kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zajęć z zakresu statystyki matematycznej i ekonometrii, w tym mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu takich przedmiotów w języku polskim i angielskim.
 • Oczekiwana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim). W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim).
 • Posiadać doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych z zakresu zastosowań statystyki i ekonometrii.
 • Działalność na rzecz upowszechniania ekonomii poza środowiskiem uniwersyteckim.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki Ekonomia i Finanse w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych  – dr Magdalena Homa mail: magdalena.homa@uwr.edu.pl

 

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 24.06.2021 r. 

 Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021 r.