Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021roku. Zatrudnienie na pełny etat.

I.            Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.           posiadanie tytułu magistra lub stopnia doktora z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych;

2.           dorobek naukowy i projektowy poświadczony publikacjami oraz wykazem projektów (zrealizowanych i planowanych) w zakresie: hebraistyka, nauczanie języka hebrajskiego jako obcego; judaistyka;

3.           doświadczenie dydaktyczne i warsztatowe w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej zajęć kursowych i specjalizacyjnych z języka hebrajskiego oraz zagadnień pokrewnych (np. translatoria, wykłady lub konwersatoria z obszaru literatury hebrajskiej);

4.           udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;

5.          znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych;

6.           Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Katedry Judaistyki: doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć z innych języków żydowskich; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 2. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 3. życiorys;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. kopię dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;
 6. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 7. wykaz publikacji naukowych;
 8. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 9. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 10. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej  (arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl)bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 11. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakr su języka hebrajskiego ;
 12. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 13. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 1. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 21.06.2021 r.
 2. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2021 r.
 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.