Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Najnowszej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

 

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Katedrze Historii Najnowszej

w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta  

Charakter stanowiska:

 • stanowisko badawczo-dydaktyczne (adiunkt)
 • dyscyplina naukowa: Nauki prawne, Historia
 • liczba stanowisk do obsadzenia: 1 - w Centrum w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydatek/kandydatów wymagane są:

 • Stopień naukowy doktora;
 • Wykształcenie prawnicze;
 • Udokumentowany dorobek naukowy z historii najnowszej (w szczególności druga wojna światowa, rozliczenia zbrodni wojennych, rozwój koncepcji odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej) i historii myśli polityczno-prawnej;
 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych; znajomość zasobów archiwalnych, dotyczących drugiej wojny światowej i rozliczeń zbrodni wojennych:
 • Doświadczenie w pracy redakcyjnej i realizowaniu projektów wydawniczych, w tym międzynarodowych projektów online;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach w roli prelegenta;
 • Doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami;
 • Doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć naukowych o randze międzynarodowej, w szczególności konferencji/seminariów dotyczących tematyki polsko-niemieckiej;
 • Znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego.

Szczegółowe wymagania:

Od kandydatek/kandydatów oczekuje się:

 • Umiejętności redaktorskich; doświadczenia w pisaniu artykułów i ekspertyz o tematyce polsko-niemieckiej;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu naukowych wniosków projektowych;
 • Gotowości do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz kierowania pracownią i międzynarodowym zespołem badawczym;
 • Prowadzenie badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie.

Kandydatki/kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )”.
 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy   https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/06/kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.pdf]
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 • koncepcję rozwoju pracowni badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie
 • wykaz publikacji naukowych
 • elektroniczną wersję dwóch najważniejszych publikacji, które kandydatka/kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • dwie opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydatka lub z dziedziny pokrewnej. Opinie te są kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: aleksandra.maatsch@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydatka/kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021.

Termin składania podań upływa z dniem 18.06.2021

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata.    O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępna, zostaną powiadomione indywidualnie.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 czerwca br.

Dokumenty należy przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem  adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej CSNE