Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec

w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Charakter stanowiska:

 • stanowisko badawczo-dydaktyczne (adiunkt)
 • dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
 • liczba stanowisk do obsadzenia: 1 - w Centrum w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kandydatek/kandydatów wymagane są:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • Specjalista w zakresie historii filmu i kina w Niemczech, relacji polsko-niemieckich w filmie, regionalnych historii kina, zwłaszcza na Dolnym Śląsku do 1945 roku, a także badań archiwalno-kontekstowych, prowadzonych w duchu Nowej Historii Filmu/Nowej Historii Kina;
 • Udokumentowany dorobek naukowy, poświadczony opublikowaniem monografii (co najmniej dwóch) oraz artykułów w czasopismach i wydawnictwach polsko-, niemiecko- i anglojęzycznych;
 • Doświadczenie w zdobywaniu grantów krajowych i zagranicznych oraz kierowaniu projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi, zwłaszcza polsko-niemieckimi;
 • Doświadczenie w organizowaniu konferencji o randze międzynarodowej, zwłaszcza o charakterze polsko-niemieckim;
 • Doświadczenie w realizacji przeglądów filmów niemieckich i o tematyce polsko-niemieckiej, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line;
 • Gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych;
 • Gotowość do upowszechniania wiedzy o kinematografii niemieckiej, w tym także z wykorzystaniem narzędzi on-line;
 • Wizja rozwoju pracowni jako istotnego ośrodka badawczego i popularyzującego naukę;
 • Znajomość języków kongresowych, w tym zwłaszcza języka niemieckiego.

Kandydatki/kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )”.
 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy   https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/06/kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.pdf
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 • wykaz publikacji naukowych
 • elektroniczną wersję dwóch najważniejszych publikacji, które kandydatka/kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • dwie opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydatka lub z dziedziny pokrewnej. Opinie te są kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: aleksandra.maatsch@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydatka/kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021.

Termin składania podań upływa z dniem 18.06.2021.

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata.    O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępna, zostaną powiadomione indywidualnie.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem w temacie:  adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec.