Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dwa konkursy na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ogłasza DWA KONKURSY

na stanowisko adiunkta, etat badawczo-dydaktyczny,

w dyscyplinie nauk fizycznych,

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,

w Zakładzie Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola

i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

w specjalności: teoria klasycznej lub kwantowej grawitacji

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 15 września 2021

Od kandydata wymagane są:

  1. Stopień doktora w zakresie nauk fizycznych.
  2. Znaczący dorobek naukowy w obszarze klasycznej lub kwantowej grawitacji udokumentowany publikacjami.
  3. Kierowanie lub uczestniczenie w projektach badawczych.
  4. Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum międzynarodowym.
  5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  6. Publikowanie w ramach dyscypliny nauki fizyczne.
  7. Posiadanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych na specjalności fizyka teoretyczna.
  8. Kandydat będący obcokrajowcem musi złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu dwóch lat opanuje język polski w stopniu pozwalającym na prowadzenie w tym języku zajęć dydaktycznych na kierunku fizyka.

Podstawowe obowiązki:

w obszarze badawczym: prowadzenie badań i analiza wyników, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,

  • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, promotorstwo prac licencjackich, magisterskich.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UWr.

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://uni.wroc.pl/wpcontent/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cejsi%C4%99-o-zatrudnienie.doc

4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.

6. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.

7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.

8. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.(pawel.rudawy@uwr.edu.pl)

9. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

10. Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: adiunkt w IFT w terminie do 17 czerwca 2021.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Wydział Fizyki i Astronomii nie odsyła złożonych dokumentów.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji: Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

6. Posiada Pani/Pan prawo do: – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, str. 3 – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu