Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na dwa etaty asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. w Instytucie Filologii Polskiej

 

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na dwa etaty asystenta

w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r.

w Instytucie Filologii Polskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

 1. posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa dotyczący historii literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyki literackiej; nowych metodologii badań literackich;
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie literaturoznawstwa, w tym zajęć z zakresu literatury XX i XXI wieku;
 4. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
 5. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych;
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem badawczym i dydaktycznym Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 r: doświadczenie w zakresie działalności krytycznoliterackiej, doświadczenie w zakresie współpracy z wydawnictwami oraz czasopismami literackimi lub społeczno-kulturalnymi, doświadczenie w zakresie redakcji publikacji naukowych lub literackich i krytycznoliterackich; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.
 7. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 8. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 9. życiorys;
 10. kwestionariusz osobowy;
 11. kopię dyplomu magisterskiego/doktorskiego;
 12. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 13. wykaz publikacji naukowych;
 14. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 15. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 16. dwa listy rekomendacyjne. Listy, na prośbę kandydata, przygotowywane są przez wskazane przez niego osoby i kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej  arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl  bez pośrednictwa kandydata. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy. Listy rekomendacyjne powinny być przesłane najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania dokumentów konkursowych.
 17. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu historii literatury XXI wieku dla studentów filologii polskiej;
 18. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 19. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 1. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 18 czerwca 2021 r.
 2. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: do 15 lipca 2021 r.
 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.