Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej

Instytutu Filologii Polskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 

 1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo; 
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa dotyczący historii literatury polskiej XX wieku;
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie na filologii polskiej zajęć dydaktycznych w zakresie dydaktyki przedmiotowej; poświadczona praktyczna znajomość warsztatu pracy nauczyciela polonisty w szkole ponadpodstawowej.
 4. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
 5. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych;
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej: zainteresowania badawcze w zakresie znajomości systemu administrowania oświatą; doświadczenie w zakresie tworzenia programów autorskich i innowacji pedagogicznych; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik – udział w projektach edukacyjnych oraz  współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 9. dwa listy rekomendacyjne. Listy, na prośbę kandydata, przygotowywane są przez wskazane przez niego osoby i kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej  - Arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy. Listy rekomendacyjne powinny być przesłane najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania dokumentów konkursowych.
 10. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu w zakresie historii literatury lub metodyki nauczania;
 11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 12. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 1. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 18 czerwca 2021 r.
 2. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: do 15 lipca 2021 r.
 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.