Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Inżynierii Białka

Dziekan

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc)

w Zakładzie Inżynierii Białka

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie czerwca 2021 r.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od: 1 lipca 2021 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora biotechnologii, biochemii lub pokrewnych dyscyplin (lub deklaracja uzyskania stopnia doktora przed terminem rozpoczęcia pracy)*;
 2. wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 3. doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów;
 4. zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, apoptozą, migracją komórek, aktywnością metaboliczną;
 5. znajomość metod biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analizy fizykochemicznej białek, biologii komórkowej (w tym analiz przekazywania sygnału w komórce, proliferacji i pomiarów postępu procesu apoptozy, migracji komórek, cytometrii przepływowej), mikroskopii fluorescencyjnej;
 6. aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy;
 7. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. motywacja do pracy naukowej.

* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Opis zadań:

Udział w projekcie CEUS-UNISONO nr 2020/02/Y/NZ3/00028 pt. "Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej" kierowanym przez dr hab. inż. Małgorzatę Zakrzewską, prof. UWr obejmujący:

- planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu: analizę oddziaływania wybranych białek z rodziny FGF z ich receptorami oraz z heparyną, poznanie mechanizmów różnicujących pomiędzy poszczególnymi odpowiedziami komórkowymi wywoływanymi przez białka FGF, zaprojektowanie i uzyskanie wariantów białek o określonej aktywności biologicznej;

- analizę otrzymanych danych;

- przygotowanie publikacji i aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia:

1) wysokość środków na zatrudnienie wynosi miesięcznie 10 000 PLN brutto brutto;

2) okres zatrudnienia wynosi 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy;

3) zatrudnienie planowane jest od 1 lipca 2021 r.;

4) w okresie zatrudnienia post-doc nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc;
 4. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. list motywacyjny;
 6. informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio do przewodniczącego komisji - małgorzata.zakrzewska@uwr.edu.pl

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt badawczy_WB_CEUS” w terminie do 13.06.2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.