Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo - dydaktycznego w Zakładzie Inżynierii Białka

Dziekan

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Inżynierii Białka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie czerwca 2021 r.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od: 1 października 2021 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej,
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (publikacje eksperymentalne i przeglądowe jako pierwszy i ostatni autor w czasopismach o zasięgu międzynarodowym),
 3. udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu wysokobudżetowego finansowania dla projektów badawczych (powyżej 2 mln zł),
 4. udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych (rozliczone projekty badawcze, minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi),
 5. odbyty minimum dwuletni zagraniczny staż podoktorski w renomowanej jednostce naukowej,
 6. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, biologią molekularną, inżynierią białka, przekazywaniem sygnałów w komórce, komórkowymi mechanizmami transportu białek, czynnikami wzrostu fibroblastów i ich receptorami, celowanymi terapiami przeciwnowotworowymi,
 7. wymagane minimum 5-letnie doświadczenie w: przygotowaniu konstruktów genetycznych, projektowaniu i przygotowaniu białek rekombinowanych i ich analizie, w analizie kinetyki oddziaływań międzycząsteczkowych (BLI, SPR itp.), w pracy z hodowlami komórek ssaczych, w testach biochemicznych (western blotting, pull-down, co-IP itp.), w mikroskopii fluorescencyjnej, w analizie endocytozy receptorów komórkowych, w analizie przekazywania sygnałów w komórce,
 8. umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona wystąpieniami na forum krajowym i międzynarodowym, w tym prezentacje wykładów na zaproszenie,
 9. doświadczenie w recenzowaniu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, w recenzowaniu grantów, prac doktorskich, magisterskich i licencjackich,
 10. udokumentowana aktywność popularyzująca naukę,
 11. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, opieka naukowa nad studentami studiów doktoranckich, magisterskich i licencjackich,
 12. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 13. publikowanie w ramach dyscyplin: nauki medyczne, inżynieria biomedyczna,
 14. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 15. znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej, codzienną samodzielność.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

 1. znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Podstawowe obowiązki:

– w obszarze badawczym: opracowywanie projektów badawczych oraz pozyskiwanie finansowania na ich realizację, kierowanie projektami badawczymi, prowadzenie badań i analiza wyników, przygotowywanie raportów, opieka naukowa nad doktorantami oraz nad studentami studiów licencjackich i magisterskich, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,

– w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii i biologii komórki, promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich,

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr,
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 4. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 7. elektroniczne wersje najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 8. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dorota.nowak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy,
 9. w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka (polskiego)

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZIB WB” w terminie do 9.06.2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.