Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zatrudnienie od 1.10.2021 r.

Warunki stawiane kandydatowi/kandydatce:

- stopień doktora nauk humanistycznych lub nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

- doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej w zakresie: pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej i metodyk szczegółowych, metod terapii zaburzeń rozwojowych oraz edukacji integracyjnej i włączającej, wspomagania rozwoju małego dziecka,

- posiadanie publikacji naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej, edukacji specjalnej, integracyjnej i włączającej

- posiada doświadczenie we współpracy z placówkami oświatowymi (specjalnym, integracyjnymi)

- wykazać się znajomością nowożytnego języka obcego

- posługiwać się biegle językiem polskim (dot. kandydatów z zagranicy)

Zakres obowiązków:

- prowadzenie zajęć regularnych ujętych w planach i programach studiów realizowanych w Uniwersytecie,  w zakresie specjalności ujętych w wymogach;

- prowadzenie konsultacji dla studentów

- przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów oraz innych czynności w toku studiów;

- udział w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych;

- udział w egzaminach dyplomowych;

- promotorstwa (opieki) nad pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania;

- sporządzanie sylabusów prowadzonych przedmiotów zgodnie z zasadami

sporządzania tego rodzaju dokumentów;

- udział w zespołach (komisjach) powoływanych przez radę jednostki organizacyjnej

-  udział w zespołach (komisjach) systemu zapewniania jakości kształcenia oraz oceny

jakości kształcenia w jednostce macierzystej oraz Uniwersytecie;

- prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym;

- udział w projektach, programach i innych przedsięwzięciach związanych

z podnoszeniem kompetencji zawodowych;

-  organizowanie (współorganizowanie) seminariów i konferencji naukowych, naukowodydaktycznych i innych;

- prowadzenia lub udział w seminariach i konferencjach naukowych, naukowodydaktycznych i innych;

- udział w pracach organizacyjnych związanych z badaniami naukowymi,

- działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność

dydaktyczną lub badania naukowe;

- terminowe wprowadzania rzetelnych informacji (danych) wymaganych przez

Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS) i inne systemy teleinformatyczne

stosowane w Uniwersytecie;

- udział w promocji Uniwersytetu i popularyzacji wiedzy o Uniwersytecie;

-  inne obowiązków związane z zadaniami macierzystej jednostki organizacyjnej

oraz zadaniami Uniwersytetu.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  • życiorys;
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
  • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
  • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
  • elektroniczne wersje trzech publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego, potwierdzające stawiane wymagania konkursowe;
  • plany rozwoju naukowego;
  • dwa listy rekomendacyjne, od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem Artur.Blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej, pod adresem praca@uwr.edu.pl. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2021r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).