Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym

Konkurs na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym

Wydziału Nauk Biologicznych UWr

 

Jednostka organizacyjna: Muzeum Przyrodnicze

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 07.06.2021 na adres praca@uwr.edu.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021

Wymiar etatu: pełny

 

Wymagania wobec kandydata:

 

- tytuł magistra biologii, ze specjalnością biologia środowiskowa lub pokrewne
- doświadczenie w pracy naukowej nad kręgowcami niższymi udokumentowane publikacjami i/lub udziałem w konferencjach naukowych
- doświadczenie w pracy dydaktycznej
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
- znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym B2
- prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za kandydatem będą:

- doświadczenie w pracy z kolekcjami muzeów przyrodniczych
- kierowanie lub udział w realizacji projektów (grantów badawczych)
- znajomość podstawowych technik laboratoryjnych biologii molekularnej
- posługiwanie się oprogramowaniem dedykowanym analizie filogenetycznej i statystycznej

- doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą szkolną
- uprawnienia nauczycielskie
- kierowanie lub udział w projektach edukacyjnych NCBiR Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

 

Badania naukowe w zakresie zoologii (kręgowce niższe), opieka kuratorska nad częścią kolekcji naukowej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Muzeum Przyrodniczym w ramach przedmiotów dla studentów i, w miarę potrzeby, w innych jednostkach WNB, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży wszystkich poziomów edukacyjnych w ramach lekcji muzealnych i innych programów edukacyjnych WNB, nadzór merytoryczny nad wystawą muzeum.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. życiorys,
  2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra
  4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
  5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
  6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
  7. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
  8. dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji: boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

    Posiada Pani/Pan prawo do:

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.