Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko lektora języka angielskiego
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: lektor języka angielskiego

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 3

Termin składania dokumentów: do dnia 10.06.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 15.07.2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej;

- udokumentowane w życiorysie zawodowym co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne
w szkole średniej lub uczelni wyższej;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

- udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

- podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

- życiorys;

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej;

- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych
oraz osiągnięć na polu organizacji;

- wykaz dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych;

- dwa listy rekomendacyjne, skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej SPNJO na adres elzbieta.kopec@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata; listy
są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane/

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty proszę wysłać na adres: praca@uwr.edu.pl

Na podaniu należy umieścić następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.