Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Patologii Komórki

Dziekan

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Patologii Komórki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie czerwca 2021 r.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od: 1 sierpnia 2021 r.

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej,
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (publikacje eksperymentalne szczególnie jako pierwszy lub ostatni autor w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w ramach dyscypliny nauki medyczne),
 3. udokumentowane umiejętności i doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
 4. zainteresowania naukowe związane z biologią komórek nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej mikrośrodowiska nowotworowego,
 5. minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro w warunkach 2D i 3D (praca na liniach komórkowych, hodowle w kokulturach, hodowle pierwotne),
 6. umiejętność pracy z biopsjami pobranymi śródoperacyjnie od pacjentów,
 7. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii i biologii komórki, znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, w tym technik: klonowanie molekularne, western blotting, techniki mikroskopii fluorescencyjnej konfokalnej, PCR w czasie rzeczywistym oraz cytometrii przepływowej,
 8. znajomość technik związanych z badaniem migracji, inwazji komórkowej oraz obrazowaniem przeżyciowym komórek,
 9. umiejętność transfekcji komórek (przygotowanie konstruktów, produkcja, analiza, wyprowadzanie linii),
 10. umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym lub międzynarodowym,
 11. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 12. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 13. znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej, codzienna samodzielność.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

 1. znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Podstawowe obowiązki:

– w obszarze badawczym: prowadzenie badań i analiza wyników, przygotowywanie publikacji naukowych, składanie aplikacji o finansowanie badań ze środków zewnętrznych, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,  aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,

– w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń, seminariów i wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z hodowlami komórkowymi,  promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich oraz magisterskich.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 
 4. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 8. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dorota.nowak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy
 9. w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka (polskiego)

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZPK WB” w terminie do 6 czerwca 2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.