Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego

. Nazwa jednostki organizacyjnej - Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

2. Nazwa stanowiska – adiunkt (jedno stanowisko)

3. Zatrudnienie w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, w dyscyplinie naukowej historia

4. Wymagania stawiane kandydatowi:

■ ukończone studia historyczne

■ prowadzenie badań z zakresu dydaktyki historii oraz historii oświaty

■ znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań naukowych oraz komunikowanie ich wyników

■ legitymowanie się opublikowaniem lub poświadczonym przyjęciem do druku w ciągu ostatnich czterech lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny naukowej historia i znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych lub dwóch artykułów w recenzowanych monografiach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych.

■ doświadczenie w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MEiN (wcześniej MNiSW), MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP).

■ przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, podstaw dydaktyki. Minimum roczny staż zawodowy na stanowisku nauczyciela historii w szkole podstawowej lub średniej oraz doświadczenie pedagogiczne umożliwiające prowadzenie praktyk śródrocznych i ciągłych przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.  W przypadku kandydatów spoza Polski wymagana czynna znajomość języka polskiego - umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

6. Do podstawowych obowiązków na stanowisku adiunkta należeć będzie prowadzenie badań naukowych z zakresu dydaktyki, historii oświaty, podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikowanie o projekty badawcze, przygotowywanie publikacji naukowych ukazujących się w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na listach ministerialnych, aplikowanie o krajowe i zagraniczne stypendia naukowe, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 15 lipca 2021 r.

8. Termin rozpoczęcia pracy 1 października 2021 r.

10. Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu, w szczególności:

a) podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) życiorys,

c) kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,

d) kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

e) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

f) wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

g) elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

h) plany rozwoju naukowego,

i) dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

(artur.blazejewski@uwr.edu.pl)

 

Dokumenty proszę przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl do dnia 6 czerwca 2021r.