Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na 5 stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na cztery lata lub na czas nieokreślony) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

 

KONKURS

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na 5 stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na cztery lata lub na czas nieokreślony) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 października 2021 roku.

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.).

2. Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna, dydaktyczna.

3. Dziedzina Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dyscyplina: matematyka.

4. Wymiar etatu: pełny.

5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2021r.

6. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni się wykazać bardzo dobrym dorobkiem naukowym oraz aktywnością naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wskazującą na perspektywy uzyskania habilitacji. Wysoko oceniana będzie również aktywność w staraniach o granty. Należy też podać spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.

7. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni się wykazać udokumentowanym dorobkiem naukowym (napisana praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku). Zatrudnienie na stanowisku asystenta nastąpi na cztery lata począwszy od 1.10.2021r. W przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.

Dopuszcza się nieobsadzenie któregoś ze stanowisk w przypadku braku odpowiednich kandydatów.

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać tylko w formie elektronicznej w formacie pdf do dnia 4 czerwca  2021 roku na adres: praca@uwr.edu.pl

Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Wymagana dokumentacja:

 • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • życiorys
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 • kserokopia dyplomu doktorskiego lub magisterskiego
 • wykaz publikacji naukowych
 • elektroniczne wersje publikacji kandydata (w tym pracy doktorskiej lub jej części).
 • dwa listy rekomendacyjne. Listy rekomendacyjne powinny być wysłane przez opiniodawców drogą elektroniczną, bez pośrednictwa kandydata do Przewodniczącego Komisji prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego na adres: Tomasz.Jurdzinski@uwr.edu.pl oraz do zastępcy Przewodniczącego Komisji prof. dr. hab. Grzegorza Karcha na adres: Grzegorz.Karch@uwr.edu.pl. Listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • kwestionariusz osobowy DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
   
 • w przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).