Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy

w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668
z późn. zm.)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Stanowisko: wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 26.05.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Zatrudnienie na okres 1 roku do 30 września 2022 r.

 

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci:

- wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z psychologii,

- doświadczenie w kształceniu studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz doskonaleniu nauczycieli,

- przygotowanie w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, w tym
w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- doświadczenie organizacyjne,

- znajomość regulacji prawnych dotyczących kształcenia nauczycieli,

- uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

- podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych oraz wykaz publikacji,

- dwa listy rekomendacyjne, kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowe CEN/ leszek.ryk@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata, są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wzglądu w te listy,

- dokument poświadczający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

- kopie dyplomu magisterskiego,

- opis doświadczeń organizacyjnych,

- projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 15 godzin z zakresu psychologii dla nauczycieli (wykład),

- oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty proszę wysłać na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000)”.